Σχετικά με

 Γιατί να επικεντρωθούμε στα Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (nZEB)?

Ο όρος Κτήριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (nZEB) αφορά σε ένα κτήριο που παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Το σχεδόν μηδενικό ή πολύ χαμηλό ποσό ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να καλύπτεται σε ένα σημαντικό βαθμό από ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας την ενέργεια που προέρχεται από πηγές που βρίσκονται στο κτήριο ή κοντά σε αυτό. Ο όρος Κτήριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης δεν είναι ένα τεχνικό πρότυπο αλλά μία πολιτική απαίτηση που θα οδηγήσει σε πιο αυστηρά μελλοντικά κτηριακά πρότυπα. Συγκεκριμένοι ορισμοί και τρόπος διεξαγωγής αυτής της πολιτικής θα καθοριστούν από κάθε Μέλος Κράτος, αλλά επί του παρόντος υπάρχει μία έντονη ανάγκη για μεγαλύτερη καθοδήγηση και επικράτηση μία κοινής αντίληψης για την εφαρμογή αειφόρων αλλά και εφικτών ερμηνειών περί Κτηρίου σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης. Επίσημες ερμηνείες και τεχνικά πρότυπα δεν υφίστανται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (EPBD) που εισήχθη το 2002 και τροποποιήθηκε το 2010, είναι το κύριο νομοθετικό όργανο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτηριακού κορμού. Τα κύρια αποτελέσματα της οδηγίας αυτής (EPBD, 2010/31/EU) σε ολόκληρη την Ευρώπη αφορούν σε έναν πιο αυστηρό κανονισμό ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή και την ανακαίνιση κτηρίων, για τα σχέδια πιστοποίησης κτηρίων και για την πιστοποίηση και την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού:

Όπως καθιερώθηκε με βάση την τροποποίηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (EPBD), μέχρι το 2020 όλα τα νέα κτήρια που κατασκευάζονται στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης και από το 2019 και εφεξής, όλα τα νέα κτήρια που καταλαμβάνονται και που ανήκουν σε δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.

Παράλληλα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας αυτής (EPBD, 2010/31/EU), η Οδηγία για την Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED, 2009/28/EU) επίσης θέτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τα κτήρια. Η Οδηγία (RED, 2009/28/EU) δηλώνει ότι: μέχρι το 2014 όλοι οι κτηριακοί κανονισμοί και οι κώδικες των Κρατών Μελών θα απαιτούν τη χρήση ελαχίστων επιπέδων ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε νέα κτήρια και σε υφιστάμενα κτήρια τα οποία υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση και ότι από το 2012 και μετά, τα Κράτη Μέλη θα διαβεβαιώνουν ότι τα νέα και υφιστάμενα δημόσια κτήρια που υπόκεινται σε ριζικές ανακαινίσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πληρούν υποδειγματικά το περιεχόμενο της Οδηγίας αυτής.

Το έργο SouthZEB

Το έργο SouthZEB είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο που ανήκει στο πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (ΙΕΕ/13/393/SI2.675576), το οποίο μεταφέρει την προτεραιότητα του προγράμματος για το 2013 όσον αφορά τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.
Το έργο SouthZEB διαρκεί 30 μήνες (από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2016) και στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πιστοποιημένων ενοτήτων δια βίου μάθησης για το Κτήριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης για τους επαγγελματίες του κτηριακού χώρου στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.Συντονιστής ΠρογράμματοςΣυνεργαζόμενοι ΦορείςClose It