Το Ίδρυμα Κτηριακών Ερευνών (BRE) Ηνωμένου Βασιλείου (UK) βοηθά την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προσφέρει το κτηριακό περιβάλλον. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και οι σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν αποτελούν εξαίρεση. Ο BREείναι ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βασιζόμενο σε έρευνα, δοκιμέν και εκπαίδευση, παρέχοντας τεχνογνωσία σε κάθε άποψη αναφορικά με το κτηριακό περιβάλλον και τη συναφή βιομηχανία. Βοηθάμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν καλύτερα, ασφαλέστερα και αειφόρα προϊόντα, κτήρια, κοινότητες και επιχειρήσεις και στηρίζουμε την αναγκαία καινοτομία.

Close It