Στόχοι

Το έργο SouthZEB στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων nZEB που καθορίζονται στην οδηγία EPBD μέσω της ικανότητας του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των νέων κτιρίων nZEB ή για την αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιρίων προς την έννοια nZEB. Ως εκ τούτου, τα ακόλουθα Σημαντικά και Αναμενόμενα Αποτελέσματα έχουν καθοριστεί:

Σημαντικά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του έργου SouthZEB οι εταίροι θα αναπτύξουν 10 εκπαιδευτικές ενότητες με στόχο τις ανάγκες των συγκεκριμένων επαγγελματιών του nZEB που θα παρέχονται στις στοχευόμενες χώρες, σε μια πρώτη φάση, σε εκπαιδευτές και σε μια δεύτερη φάση, στους εκπαιδευόμενους. Παρακάτω είναι τα κύρια αποτελέσματα από το έργο:

  • Δέκα εκπαιδευτικές ενότητες: οκτώ (8) ενότητες για τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους υπαλλήλους του δήμου στις χώρες της Νότιας ΕΕ, οι οποίες βασίζονται σε αναγνωρισμένες και επιτυχημένες σειρές μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις οικοδομικές παραδόσεις των χωρών που συμμετέχουν. Δύο (2) ειδικές ενότητες που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση των κατασκευών και στην επίβλεψη του χώρου για nZEB, καθώς και για την εκπαίδευση φορέων λήψεων αποφάσεων στην προετοιμασία των κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης και άλλα κίνητρα για την προώθηση του nZEB;
  • Μια πύλη και μια πλατφόρμα e-learning που θα φιλοξενήσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στις στοχευόμενες χώρες, με στόχο την επίτευξη των πιστοποιητικών του «σχεδιαστή nZEB» και «εκπαιδευτή nZEB» αλλά και των εξ’ αποστάσεως συμμετεχόντων (από οποιαδήποτε άλλη χώρα) που θα έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα της σειράς μαθήματων, αλλά δεν θα κάνουν τις εξετάσεις;
  • Εργαστήρια για εκπαίδευση του εκπαιδευτή για το nZEB σε κάθε στοχευόμενη χώρα;
  • Εκπαιδευτικά μαθήματα για το nZEB σε κάθε στοχευόμενη χώρα κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές ενεργούν ως πολλαπλασιαστές και θα μεταδίδουν τις γνώσεις τους στους στοχευόμενους τελικούς χρήστες;
  • Δέκα εξετάσεις αξιολόγησης, ένα για κάθε μία από τις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου SouthZEB τα ακόλουθα αποτελέσματα αναμένονται από το έργο:

  • Τουλάχιστον 150 εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν
  • Τουλάχιστον 1,500 επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν
  • Τουλάχιστον 3,000 εγγραφές χρηστών στην πλατφόρμα e-learning

Close It